Article Index

SHINNEN: iNIZIO D'ANNO

 

HokusaiAsonMoritake (1473 – 1549))

 

Ganchō ya
kamiyo no koto mo
omowaruru

 

Inizio d’anno
mi sovvengono i fatti
dell’èra degli dèi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARU : PRIMAVERA

 

HiroshigeAsukaTeishitsu (1610-1673)

 

Kore wa kore wa
to bakari hana no
Yoshino-yama

 

Oh! Oh! Dinanzi ai ciliegi fioriti
del monte Yoshino
soltanto questo

 

 

 

 

 

 

 

 

NATSU: ESTATE

 

HokusaiFujiMoritake

 

Natsu no yo wa
akuredo akanu
mabuta kana

 

Notte d’estate
me ne sto a occhi chiusi
eppure è l’alba

 

 

 

 

 

 

 

 

AKI: AUTUNNO

 

HiroshigeTakanawaZuiryū (1548-1628)

 

Mizutori no
tsutsuki-kudaku ya
nami no tsuki

 

Un uccello
infrange col becco
la luna nei flutti

 

 

 

 

 

 

 

FUYU: INVERNO

 

HokusaiWinterRyūshi
(Kawabata Ryushi? 1897-1941)

 

Shizukasa ya
ochiba wo ariku
tori no oto

 

Quiete profonda.
Sopra le morte foglie
passi d’uccello

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo riportato nella parte che precede queste note il primi poema di ognuno dei cinque volumetti di cui è composta l'opera.

Per ulteriori approfondimenti, su questo sito, di Mario Polia:

L'Haiku

Matsu-kaze: riflessioni sull'arte dello haiku